O nas // Aktualności


Konkurs - Wygraj wyjazd na obóz do Włoch


Pokaż nam swoje zdjęcie na którym oddajesz włoski klimat i wygraj wyjazd na obóz we Włoszech!!!

Regulamin konkursu (Postanowienia ogólne)
1. Organizatorem konkursu i fundatorem nagrody na portalu społecznościowym Facebook jest Biuro Turystyczne Jaworzyna Tour REGON: 350789798 NIP: 6791014549

 

2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników konkursu jest Organizator.
3. Niniejszy regulamin określa warunki konkursu, które uczestnik bądź opiekun uczestnika akceptuje w chwili przystąpienia.
4. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Facebook, prowadzonym pod adresem https://www.facebook.com/jaworzyna.tour/
5. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
6. Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia lub niepełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin. Jeśli zwycięzcą okaże się osoba niepełnoletnia, do odebrania nagrody uprawniony jest tylko i wyłącznie prawny przedstawiciel niepełnoletniego zwycięzcy. Uczestnikiem obozu może być jedynie osoba odpowiadająca grupie wiekowej zgodnie z ofertą obozu tj. od 12 do 19 lat. Jeśli zwycięzcą konkursu zostanie osoba powyżej 19 roku życia organizator ma możliwość zmiany zwycięzcy konkursu lub zwycięzca ma możliwość przekazania nagrody innej osobie odpowiadającej grupie wiekowej.
Każdy uczestnik musi otrzymać pisemną zgodę rodziców na uczestnictwo w obozie. Osoby pełnoletnie również.
7. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook.

8. Uczestnik oświadcza, że:

a) zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do konkursu;
b) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu;
c) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
d) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w konkursie;
e) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
f) w chwili w której osoba zostanie poinformowana o wygranej jest zobowiązana do podania adresu korespondencyjnego lub do odbioru wygranej osobiście w biurze.
g) Posiada aktualny (minimum 3 miesiące od daty powrotu) dowód osobisty/ paszport.

9. Nagroda dla Uczestnika - nagrodą w konkursie jest voucher na obóz we Włoszech. Voucher obowiązuje wyłącznie 1 z 2 ofert LATO 2017(Rimini). Zwycięzca konkursu będzie miał możliwość wyboru między dwiema ofertami wymienionymi poniżej (zgodnie z aktualną dostępnością miejsc):
Włochy:
1. Rimini - Rimini (Hotel Tamanco***) - obóz młodzieżowy 12-15, 16-19 lat (autokarem)
2. Rimini (Villa Dina***) - obóz młodzieżowy 12-15, 16-19 lat (autokarem)

10. Miejsce, czas i zasady Konkursu;
a) Konkurs jest dostępny w formie postu na portalu społecznościowym Facebook na profilu jaworzyna.com.pl;
b) Termin obowiązywania konkursu został określony w treści postu na portalu Facebook na profilu jaworzyna.com.pl;

11. Zasady uczestnictwa w konkursie.

Zadaniem Uczestnika jest "polubienie" postu i profilu jaworzyna.com.pl oraz dodanie zdjęcia zgodnie z zasadami określonymi w poście na portalu społecznościowym „facebook”

12. Każdy uczestnik może dodać tylko jeden komentarz.

13. Organizator konkursu ogłosi zwycięzcę w dniu podanym w szczegółach konkursu na facebook.pl

14. Zakres odpowiedzialności Organizatora:
a) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
b) rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
c) Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
I) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

II) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;

III) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

IV) ingerują w mechanizm działania konkursu;

d) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany oferty w przypadku zbyt małej ilości chętnych która umożliwia realizację imrpezy.

15. Postanowienia końcowe
a) Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2017r. do odwołania w terminie podanym na portalu społecznościowym facebook.
b) W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
c) Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej www.jaworzyna.com.pl