O nas // Aktualności


Zarezerwuj mazury i wygraj dwa bilety do Energylandii!


KONKURS!

Zasady konkursu (krótko): Zarezerwuj kolonię/obóz na Mazurach (Ełk, Krzyże) i wygraj dwa bilety do Energylandii. Spośród wszystkich zainteresowanych wybierzemy 2 osoby, które odbiorą 2 bilety - dla siebie i osoby towarzyszącej! Bilety zostaną przekazane wygranym w momencie opłacenia rezerwacji zaliczką w wysokości 30%. Konkurs zakończy się 16.05.2019r. o godz. 24:00. Wyniki konkursu zostaną podane 17.05.2019r.

UWAGA! Aby wziąć udział w konkursie napisz w uwagach rezerwacji - Energylandia.

Regulamin konkursu (Postanowienia ogólne):

1. Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest Biuro Turystyczne Jaworzyna Tour REGON: 350789798 NIP: 6791014549

2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

3. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.

4.Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie internetowym www.jaworzyna.com.pl

5. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

6. Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin i dokonała rezerwacji kolonii/obozu w Ełku/Krzyżach wpłacając zaliczkę.

7. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook.

8. Uczestnik oświadcza, że:

a) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
 
b) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu;

c) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

d) w chwili w której osoba zostanie poinformowana o wygranej jest zobowiązana do podania adresu korespondencyjnego lub do odbioru wygranej osobiście w biurze.

9. Nagrody dla Uczestników - Nagrodami (dalej: „Nagrody”) w konkursie są bilety wstępu do Energylandi. Data ważności biletów do dnia 19.06.2019r.

10. Miejsce, czas i zasady Konkursu;

a)  Konkurs jest dostępny w formie postu konkursowego na stronie internetowej www.jaworzyna.com.pl

11. Zasady uczestnictwa w Konkursie.

Zadaniem Uczestnika konkursu jest założenie rezerwacji oraz wykonanie wpłaty w wysokości 30%  wartości kolonii. Konkurs zakończy się 16.05.2019r. o godz. 24:00. Wyniki konkursu zostaną podane 19.05.2019r.

12. Organizator konkursu ogłosi zwycięzcę w dniu podanym w szczegółach konkursu pkt. 11

13. Zakres odpowiedzialności Organizatora

a) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

b) rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

c) Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

I) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

II) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;

III) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

IV) ingerują w mechanizm działania konkursu;

15. Postanowienia końcowe:

a) Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.05.2019r.

b) W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.