Tykocin - Biebrzański i Białowieski Park Narodowy
1/2

Tykocin - Biebrzański i Białowieski Park Narodowy


Ilość dni: 3

Wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI

1 dzień

Zbiórka uczestników (godzina zależna od miasta wyjazdu). Przejazd do PENTOWA – Europejskiej Wsi Bocianiej; na terenie Osady Pentowo swoje gniazda ma ponad 30 par bocianich, dzięki czemu co roku odlatuje stąd ponad 120 bocianów. Następnie przejazd do TYKOCINA, miasta gdzie przebywali wielokrotnie w dawnych czasach królowie oraz książęta polscy. Duża liczba zabytków, a przede wszystkim zachowany oryginalny układ przestrzenny miasta, z widoczną do dzisiaj granicą części żydowskiej, z oryginalną synagogą (muzeum) powoduje, że miasto jest coraz częściej odwiedzane przez turystów z kraju i zagranicy. Zwiedzanie, w programie m.in.: Wielka Synagoga wzniesiona na miejscu starej drewnianej bożnicy w 1642 roku; obecnie jest to Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Mała Synagoga – Dom Talmudyczny – pierwotnie budynek mieścił szkołę religijną i stanowił dom talmudyczny; dziś znajdują się tu bogate zbiory judaiców, a w podziemiach restauracja Tejsza, w której można spróbować smaków kuchni żydowskiej i regionalnej, Rynek istniejący od momentu powstania Tykocina; środek głównego placu zdobi dwumetrowy pomnik Stefana Czarnieckiego, Zespół Klasztorny Bernardynów, Cmentarz Żydowski – jeden z najstarszych zachowanych cmentarzy żydowskich w Polsce; nekropolia ta istnieje od początków historii Żydów w Tykocinie, a więc od 1522 roku, Zamek króla Zygmunta II Augusta – podstawą zamku była drewniana warowania z początku XIV wieku; w 1433 roku wojewoda tykociński postawił na jej miejscu zamek, który został następnie rozbudowany w połowie XVI wieku przez króla Zygmunta II Augusta – za jego panowania zamek stanowił rezydencję królewską z arsenałem konnym, skarbcem i biblioteką, Pomnik Orła Białego. Zakwaterowanie w obiekcie w okolicach Białegostoku, obiadokolacja, nocleg.

2 dzień

Śniadanie. Przejazd w stronę BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO, który jest największym parkiem narodowym w Polsce i jednym z większych w Europie. Został utworzony w 1993 roku jako 18-ty z kolei polski park narodowy. Celem Parku jest ochrona rozległych torfowisk Kotliny Biebrzańskiej oraz niewielkiego fragmentu Wzgórz Sokólskich. Najcenniejsze walory Parku to szeroka dolina mającej charakter naturalny silnie meandrującej rzeki Biebrzy, z największym zespołem torfowisk w Polsce, zwanych Bagnami Biebrzańskimi. Bagna Biebrzańskie są uznawane za jedną z najważniejszych w kraju i w Europie Środkowej ostoi ptaków wodno-błotnych. Jako niezwykle cenny obszar wodno-błotny Biebrzański Park Narodowy w roku 1995 został wpisany na listę Konwencji Ramsar o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego. Na terenie Parku wytyczono wiele ścieżek edukacyjnych oraz szlaków turystycznych. Zwiedzanie Twierdzy Osowiec, która jest najcenniejszym, obok kanału Augustowskiego, obiektem zabytkowym na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Twierdza została usytuowana na jedynej przeprawie przez bagna biebrzańskie, w zwężeniu doliny Biebrzy. W przeszłości miała ona duże znaczenie strategiczne, była bowiem ważnym elementem zespołu umocnień broniących zachodnich granic imperium rosyjskiego. Powrót do obiektu, obiadokolacja, nocleg.

3 dzień

Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd w stronę BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO. Za początki jego istnienia przyjmuje się rok 1921, kiedy na części obecnego obszaru Parku utworzono leśnictwo „Rezerwat”. W roku 1932 leśnictwo „Rezerwat” zostało przekształcone w „Park Narodowy w Białowieży”. W 1947 roku jednostkę tę restytuowano jako Białowieski Park Narodowy, pod tą nazwą funkcjonuje do dziś. Park chroni najlepiej zachowany fragment Puszczy Białowieskiej – ostatni na niżu Europy las naturalny, o charakterze pierwotnym, jaki przed wiekami rozciągał się w strefie lasów liściastych i mieszanych. Obszar Parku podzielony jest na dwa obręby ochronne: Obręb Ochronny Rezerwat oraz Obręb Ochronny Ośrodek Hodowli Żubrów. Symbolem Parku jest żubr – największy ssak lądowy Europy. Puszcza Białowieska okazała się dla żubra nizinnego ostatnią ostoją. Tu także rozpoczęto proces jego restytucji, czyli przywracania go naturze. Obecnie w Puszczy Białowieskiej żyje najliczniejsza populacja wolnościowa żubra na świecie. W polskiej jej części liczy ona ok. 500 osobników. Białowieski Park Narodowy jest jedynym polskim obiektem przyrodniczym wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Białowieski Park Narodowy to miejsce wymarzone dla miłośników przyrody. Unikalna możliwość obserwacji na tym obszarze naturalnych procesów przyrodniczych, niespotykana już nigdzie indziej bioróżnorodność, rzadkie gatunki fauny i flory, największe stado wolnościowe żubrów na świecie – stanowią atrakcję dla amatorów, jak również zaawansowanych przyrodników. Teren Parku odwiedzany jest przez tysiące turystów rocznie, zarówno z Polski, jak i z najdalszych zakątków świata. Aby nie zagrozić wrażliwym walorom ostatniej z europejskich puszcz, istotnym zadaniem pracowników BPN jest właściwe udostępnianie obszaru Parku do celów turystyki oraz edukacji. Stworzona ku temu bogata infrastruktura turystyczna – wytyczone szlaki turystyczne, punkty widokowe, miejsca odpoczynku – pozwala na zapoznanie się z Białowieskim Parkiem Narodowym w sposób zarówno niebanalny, jak i również bezpieczny dla chronionych wartości przyrodniczych. Powrót na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych.

Ważne! Kalkulacja przygotowywana na zapytanie grupy.

 Cena zawiera:

  • przejazd autokarem, 
  • opłaty drogowe i parkingowe, 
  • 2 noclegi, 
  • 2 śniadania, 2 obiadokolacje, 
  • opiekę pilota, 
  • ubezpieczenie NNW,
  • VAT.

 

Dodatkowe informacje:

  • bilety wstępu do zwiedzanych obiektów oraz usługi lokalnych przewodników płatne dodatkowo,
  • grupy szkole powinny posiadać aktualne legitymacje,
  • kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie.

strona z katalogu


Formularz zapytania o wycieczkę / zieloną szkołę


52387